เปิดรายชื่อผู้เข้ารอบตัดสินรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 15

เปิดรายชื่อบุคคลและผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 15 ประจําปี 2566


เนื่องด้วย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 15 ประจําปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกําลังใจให้กับคนทํางานในวิชาชีพนี้ต่อไป โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล

ตลอดขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลคะแนน ควบคุมการดําเนินการ และการตรวจนับคะแนนดําเนินการโดย หน่วยงานกลาง ประกอบด้วยผู้แทน 4 สถาบันการศึกษา (1) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (4) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการนิด้า โดยมีองค์กรกลาง ทําหน้าที่รวบรวมผลคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนน ได้แก่ ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” (NIDA Poll) และรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล นาฎราช ครั้งที่ 15 ประจําปี 2566 นี้ มาจากการร่วมลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งดําเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สําหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการลงคะแนนในรอบตัดสิน ผู้มิสิทธิลงคะแนนจะดําเนินการลงคะแนนระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567 โดยหน่วยงานกลาง ประกอบด้วย ผู้แทน 4 สถาบันการศึกษา จะเป็นผู้เปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินเพืjอสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด โดยผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด เพื่อประกาศในวันประกาศผลต่อไป

ส่วนรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 15 ประจําปี 2566 ซึ่งเป็นการประกาศโดยไม่เรียงตามลําดับคะแนน มีดังนี้ (เปิดเผยรายชื่อเมื่อ 24 เมษายน 2567)


Table of Contents

รางวัลด้านวิทยุ จํานวน 6 รางวัล

หมายเหตุ : รางวัลด้านวิทยุไม่มีการลงคะแนนในรอบคัดเลือก จะพิจารณาในรอบตัดสินเท่านั้น

ผู้เข้าชิง รางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม

 1. ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 2. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 – บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz
 3. สถานีวิทยุ อสมท หลังสวน จ.ชุมพร FM 104.75 – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท หลังสวน จ.ชุมพร FM 104.75 MHz
 4. สถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 MHz

หมายเหตุ : สําหรับรายการนี้ มีเพียง 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

ผู้เข้าชิง รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

 1. สถานีวิทยุ 90 ลูกทุ่งรักไทย – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz
 2. สถานีวิทยุ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5 – บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5 MHz
 3. สถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM

หมายเหตุ : สําหรับรายการนี้ มีเพียง 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

ผู้เข้าชิง รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

 1. รายการ ข่าวเข้ม ประเด็นข้น – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด
 2. รายการ คุยกันเช้านี้ – บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
 3. รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 4. รายการ แดนดินถิ่นใต้ – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท สตูล FM 93.25 MHz
 5. รายการ สน.100.5 – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 MHz
 6. รายการ อสมท เพื่อชุมชน ช่วงที่นี่พัทลุง – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท พัทลุง FM 95.75 MHz
 7. รายการ GREEN MORNING SHOW – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM

ผู้เข้าชิง รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

 1. รายการ แชท ชาร์ท โชว์ – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz
 2. รายการ พุธทอล์ค พุธโทร (อย่าลืมโทรนะ) – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
 3. รายการ เพลงลูกทุ่ง – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
 4. รายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURU – บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
 5. รายการ Club Pride Day – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

 1. กชณิภา นิลเขต รายการ อสมท เพื่อชุมชน ช่วงที่นี่ทลุง – สถานีวิทยุ อสมท พัทลุง – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท พัทลุง FM 95.75 MHz
 2. นิธินาฏ ราชนิยม รายการ คุยกันเช้านี้ – บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz
 3. บุญระดม จิตรดอน รายการ ชัdวโมงข่าว Exclusive – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 MHz
 4. พลวัชร ภู่พิพัฒน์ รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 5. คุณภูวนาท คุนผลิน รายการ GREEN MORNING SHOW – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
 6. สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 7. อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล รายการ ข่าวเข้ม ประเด็นข้น – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM96.5 MHz คลื่นความคิด
 8. อัมภิกา ชวนปรีชา รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

 1. ธเนส สุขวัฒน์ รายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURU – บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จํากัด -ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
 2. ผุสชา โทณะวณิก รายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURU – บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
 3. พัชร์วรัชญ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ รายการ PQ ลูกทุ่งรักไทย – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz
 4. วิศวะ กิจตันขจร รายการ Green Wave – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
 5. วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์ รายการ บอกข่าวเล่าเพลง – บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5 MHz
 6. ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ รายการ พุธทอล์ค พุธโทร (อย่าลืมโทรนะ) – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
 7. สุรสิทธิ์ ทั่งสกุลทอง รายการ 90 ลูกทุ่งรักไทย – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz

รางวัลด้านข่าว จํานวน 5 รางวัล

ผู้เข้าชิง รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม

 1. รายการ “ข่าวเที่ยงช่องวัน-รอบวัน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. รายการ “เข้มข่าวค่ำ” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
 3. รายการ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 4. รายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 5. รายการ “สนามข่าว 7 สี” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

ผู้เข้าชิง รางวัลรายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม

 1. รายการ คุยให้คิด – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส
 2. รายการ เคลียร์ ชัด ชัด – บริษัท ชินะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. รายการ เปิดปากกับภาคภูมิ – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 4. รายการ เรื่องใหญ่รายวัน – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 5. รายการ โหนกระแส – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม

 1. กรรชัย กําเนิดพลอย จากรายการ “เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์” – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. พีระวัฒน์ อัฐนาค จากรายการ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” และ “ไทยรัฐทันข่าว” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 3. ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ จากรายการ “เปิดปากกับภาคภูมิ” และ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 4. อนุวัต เฟื่องทองแดง จากรายการ “ข่าวเย็นช่องวัน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 5. เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ จากรายการ “เข้มข่าวค่ำ” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม

 1. เขมสรณ์ หนูขาว จากรายการ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 2. เปรมสุดา สันติวัฒนา จากรายการ “สนามข่าว 7 สี” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 3. พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ จากรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ จากรายการ “ข่าวเที่ยงช่องวัน-รอบวัน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 5. อรชพร ชลาดล จากรายการ “ข่าวใส่ไข่” และ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

 1. สกู๊ปข่าว คลี่ปมหุ้นไอทีวี จากรายการ ข่าว 3 มิติ – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. สกู๊ปข่าว บั้งไฟนอกฤดูประเพณีหรือบ่อนการพนัน จากรายการ ข่าวค่ำ – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT HD
 3. สกู๊ปข่าว ผ่าขบวนการทุจริตทําบัตร 10 ปี แฝงตัวอยู่ในไทย จากรายการ ข่าวภาคค่ำ – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 4. สกู๊ปข่าว ยุทธการปราบ “บัญชีม้า” ตัดแขนขา “แก๊งคอลเซนเตอร์” จากรายการ MONO เจาะข่าวเด็ด – บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
 5. กู๊ปข่าว ย้อนอดีต 1,200 ปี เมืองศรีเทพ” มรดกโลกแห่งที่ 7 จากรายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์ – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รางวัลด้านรายการโทรทัศน์ จํานวน 6 รางวัล

ผู้เข้าชิง รางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยม

 1. รายการ “ดวลเพลงชิงทุน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. รายการ “หมอลําไอดอล” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. รายการ “MasterChef Thailand season 6 (อาหารไทย)” – บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 4. รายการ “The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 5. รายการ “The Job #งานเข้า” – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้เข้าชิง รางวัลวาไรตี้และทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม

 1. รายการ “เจาะใจ” – บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
 2. รายการ “ปัญญาปันสุข” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. รายการ “Club Friday Show” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. รายการ “PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)” – บริษัท แบล็คดอท จํากัด และ บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
 5. รายการ “SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย” – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 6. รายการ “The Lessons บทเรียนชีวิต” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้เข้าชิง รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม

 1. ปัญญา นิรันดร์กุล จากรายการ “ปัญญาปันสุข” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 2. วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ จากรายการ “Super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว” – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา จากรายการ “Club Friday Show” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง จากรายการ “เรื่องเล่าข่าวดี” กับ “สายสวรรค์” – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD
 5. สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา รายการ “SPORT CORNER” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
 6. สุวิกรม อัมระนันท์ รายการ “PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)” – บริษัท แบล็คดอท จํากัด และ บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
 7. สัญญา คุณากร จากรายการ “เจาะใจ” – บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

ผู้เข้าชิง รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม

 1. รายการ “การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7HD Champion Cup 2023” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 2. รายการ “Fairtexfight มวยมันพันธุ์ Extreme” – บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 3. รายการ “มวย ONE LUMPINEE” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 4. รายการ “RWS ราชดําเนินเวิลด์ซีรีส์” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 5. รายการ “SPORT CORNER” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

ผู้เข้าชิง รางวัลสารคดียอดเยี่ยม

 1. รายการ “คนค้นฅน” – บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
 2. รายการ “คนเรือยาว Soul for one” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 3. รายการ “ร่วมรากเดียวกัน The Bond” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 4. รายการ “เหลื่อมล้ำ จากต้นจนอวสาน” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 5. รายการ “WILD Survival” – บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้เข้าชิง รางวัลรายการสําหรับเยาวชนยอดเยี่ยม

 1. รายการ เกมท้า ภาษาไทย – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่องหมายเลข 4
 2. รายการ ท้าให้อ่าน The Reading Hero – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่องหมายเลข 4
 3. รายการ Super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว – บริษัท ซูเปอร์จิว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

หมายเหตุ : สําหรับรายการนี้มีเพียง 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน


รางวัลด้านละครเย็น จํานวน 5 รางวัล

ละครเย็น คือ ละครที่ออกอากาศก่อนเวลา 20.00 น. โดยประมาณ

ผู้เข้าชิง รางวัลละครยอดเยี่ยม

 1. “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 4. “โปงลางฮักออนซอน” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 5. “ผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

 1. กษาปส์ สัมมาบัตท์ จากละครเรื่อง “รักสุดใจยัยตัวแสบ” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. บรรเจิด พุทธโศภิษฐ์ จากละครเรื่อง “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. บุญธร กิติพัฒฑากรณ์ จากละครเรื่อง “ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็น” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 5. หลักเขต วสิกชาติ จากละครเรื่อง “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 1. ทิฐินันท์ แสนหล้า จากละครเรื่อง “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. ภูริตา สุปินชุมภู จากละครเรื่อง “เจ้าสาวบ้านไร่” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช จากละครเรื่อง “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. อาทิตยา ตรีบุดารักษ์ จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 5. อิศริยา สายสนั่น จากละครเรื่อง “เลือดกากี” – บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 1. จิรายุ ละอองมณี จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 2. ชลวิทย์ มีทองคํา จากละครเรื่อง “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. เด่นคุณ งามเนตร จากละครเรื่อง “เจ้าสาวบ้านไร่” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. ยุทธนา เปื้องกลาง จากละครเรื่อง “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 5. รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น จากละครเรื่อง “ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็น” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

ผู้เข้าชิง รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 1. “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” โดย จันทร์พันแสง – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. “ผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น” โดย จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว, ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช , ภัณฑ์ณัฐวงศ์วัชรกมล, กนกพร อดุลย์ เศรณี, ในฝัน นันตสุคนธ์ และ ญาดา สัตบุษ – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. “รักสุดใจยัยตัวแสบ” โดย กิตติธนัตถ์ บุญญกาญจน์กุล – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รางวัลด้านละครแบบ Short Form จํานวน 5 รางวัล

ละครแบบ Short Form หมายถึง ละครที่มีจำนวนตอนน้อยกว่า 13 ตอน

ผู้เข้าชิง รางวัลละครยอดเยี่ยม

 1. “นางฟ้าไร้นาม” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. “หอมกลิ่นความรัก I FEEL YOU LINGER IN THE AIR” – Dee Hup House และ YYDS Entertainment – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. “Club Friday The Series” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 5. “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

 1. บัณฑิต สินธนภารดี จากละครเรื่อง “หอมกลิ่นความรัก I FEEL YOU LINGER IN THE AIR” – Dee Hup House และ YYDS Entertainment – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. ปัฏฐา ทองปาน จากละครเรื่อง “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 3. วินัย ปฐมบรูณ์ จากละครเรื่อง “นางฟ้าไร้นาม” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 1. ชนิกานต์ ตังกบดี จากละครเรื่อง “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 2. นิศาชล สิ่วไธสง จากละครเรื่อง “นางฟ้าไร้นาม” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 3. พิมประภา ตั้งประภาพร จากละครเรื่อง “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 1. ธนภัทร กาวิละ จากละครเรื่อง “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร จากละครเรื่อง “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25
 3. สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร จากละครเรื่อง “เรื่องรักหลากรส Sweet Sensory” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้เข้าชิง รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 1. “นางฟ้าไร้นาม” โดย จารุนันท์ พันธชาติ, คุณมินตา ภนปฤณ และนีลชา เฟื่องฟูเกียรติ – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. “หอมกลิ่นความรัก I FEEL YOU LINGER IN THE AIR” โดย สมชาย ตฤษณาวุฒิ, วรรณา กอธัญญาวัฒน์, เอกรินทร์ มั่งมี และวรรณนภา เลิศกุลทานนท์ – Dee Hup House และ YYDS Entertainment – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. “Enigma คน มนตร์ เวท” โดย ปัฏฐา ทองปาน และจารินี ถนอมญาติ – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 4. “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” โดย วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รางวัลด้านละครแบบ Long Form จํานวน 7 รางวัล

ละครแบบ Long Form หมายถึง ละครที่มีจำนวนตอนตั้งแต่ 13 ตอนขึ้นไป

ผู้เข้าชิง รางวัลละครยอดเยี่ยม

 1. “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 3. “พนมนาคา” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 5. “มาตาลดา (To The Moon and Back)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้เข้าชิง รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

 1. ชุดาภา จันทเขตต์ จากละครเรื่อง “หมอหลวง” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. ปวันรัตน์ นาคสุริยะ จากละครเรื่อง “มาตาลดา (To The Moon and Back)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. ผอูน จันทรศิริ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. วริดา คูหาวันต์ และ บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 5. สุประวัติ ปัทมสูต จากละครเรื่อง “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 1. เฌอปราง อารีย์กุล จากละครเรื่อง “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. ดาวิกา โฮร์เน่ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. แพทริเซีย กู๊ด จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. ราณี แคมเปน จากละครเรื่อง “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 5. แอน ทองประสม จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 6. จรินทร์พร จุนเกียรติ จากละครเรื่อง “มาตาลดา” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 1. เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ จากละครเรื่อง “VIP รักซ่อนชู้” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ จากละครเรื่อง “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. โทนี่ รากแก่น จากละครเรื่อง “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 5. อนันดา เอเวอริงแฮม จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้เข้าชิง รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 1. “บุษบาลุยไฟ” โดย ปราณประมูล – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. “มาตาลดา (To The Moon and Back)” โดย Script Maker – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. “รักร้าย” โดย เนปาลี – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. “หนังรักเรื่องที่แล้ว (10 Year Ticket)” โดย ขนิษฐา ขวัญอยู่ – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 5. “VIP รักซ่อนชู้” โดย ชวนันท์ สารพัฒน์, วรรณถวิล สุขน้อย และ อภิรัตน์ หิวแก้ว – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้เข้าชิง รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม

 1. เพลง “ข้ามเวลา” ขับร้องโดย วิโอเลต วอเทียร์ จากละครเรื่อง “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. เพลง “ปีกแห่งรัก” ขับร้องโดย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ จากละครเรื่อง “มาตาลดา (To The Moon and Back)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. เพลง “รักเอ๋ย” ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์ จากละครเรื่อง “พนมนาคา” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. เพลง “วันแรกของวันที่เหลือ” ขับร้องโดย อาทิตยา ตรีบุดารักษ์ จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 5. เพลง “สนิทใจ” ขับร้องโดย ปาล์มมี่ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม จํานวน 6 รางวัล


รางวัลด้านละครและซีรีส์ (แพลตฟอร์มออนไลน์) จํานวน 4 รางวัล

ผู้เข้าชิง รางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม

 1. “องศาสูญ Absolute Zero Series” – บริษัท ไอ-ฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง iQIYI
 2. “Analog Squad ทีมรักนักหลอก” – บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix
 3. “Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 1. ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช จากเรื่อง “Return Man – ยอดรักนักทวงคืน” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand
 2. ดาวิกา โฮร์เน่ จากเรื่อง “เรื่องตลก 69 เดอะซีรีส์ (6ixtynin9 The Series)” – บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix
 3. ภัณฑิรา พิพิธยากร จากเรื่อง “Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ผู้เข้าชิง รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 1. ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จากเรื่อง “DELETE” – บริษัท เน็ตฟลิกซ์(ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix
 2. ธีรเดช เมธาวรายุทธ จากเรื่อง “Return Man – ยอดรักนักทวงคืน” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand
 3. ปราชญา เรืองโรจน์ จากเรื่อง “Shadow เงา ล่า ตาย” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ผู้เข้าชิง รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 1. “Analog Squad ทีมรักนักหลอก” โดย นิธิวัฒน์ ธราธร, อมราพร แผ่นดินทอง, ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ และ คุณโสภณา เชาว์ วิวัฒน์กุล บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix
 2. “Return Man – ยอดรักนักทวงคืน” โดย พลอยบุษรา ภัทรพรพิสิฐ, นครินทร์ นาคปรีชา, กฤษณ์มงคล เพียรทอง, นนทจรรย์ ประกอบทรัพย์ และ เทวารัตน์ สุพรรณเนียม – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand
 3. “Shadow เงา ล่า ตาย” โดย สาโรจน์ คุณาธเนศ, พชรวรรณ ชัยปุวรัตน์, ณัฐมน ยิ้มแย้ม และ ชาคร ไชยปรีชา – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ชมสด งานประกาศรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 15 ที่ช่องทางใดได้บ้าง?

ประกาศรางวัล นาฏราช ช่วงที่ 1 เวลา 16.00-17.00 น. รับชมได้ทาง

 • Facebook และ YouTube ของ one31
 • Facebook: หน้าจอ

ช่วงเปิดตัวพรมแดงของเหล่านักแสดงและศิลปิน เวลา 18.00-19.00 น. รับชมได้ทาง

 • Facebook และ YouTube ของ one31
 • Facebook: หน้าจอ

ประกาศรางวัล นาฏราช ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.45 น. เป็นต้นไป รับชมได้ทาง

 • ช่อง one31 ทีวีดิจิทัลหมายเลข 31
 • Facebook และ YouTube ของ one31
 • Facebook: หน้าจอ