จับตา กสทช. เริ่มวัด ‘ดิจิทัลเรตติ้ง’ นำร่องดึงข้อมูลการชมบน AIS PLAY ก่อน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (Super Broadband Network : SBN) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเรตติ้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละช่องรายการ

โดยที่ประชุมฯ เสนอให้สำนักงาน กสทช. เป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ผ่าน AIS PLAYBOX และ AIS PLAY (รายเดือน) ไปยังผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงต่อไปได้

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมารับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางแอปฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำมารวบรวมและเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการวัดพฤติกรรมการรับชมดังกล่าวอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจึงเสนอให้มีการวัดพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

พันเอก ดร. นที กล่าว

ซึ่ง SBN เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และเป็นผู้บริหารจัดการช่องรายการผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. พัฒนาการวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า “ดิจิทัลเรตติ้ง” (Digital Rating)

โดยในเบื้องต้นได้เปิดเผยข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในเดือนตุลาคม 2561 เช่น จำนวนผู้รับชม (แบบไม่นับซ้ำ) หรือ Unique Audience และจำนวนยอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือ View

แหล่งข่าวหนึ่งระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น จึงมีการวัดจากแอปฯ เพียงตัวเดียว ในอนาคตหากมีความร่วมมือกับแอปฯ อื่นๆ เช่น True ID อาจจะมีการอ้างอิงจากแอปฯ ที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต