นัดเลือกเลขาฯ กสทช. 17 ม.ค. 67 นี้

จับตา ประธาน กสทช. นัดประชุมบอร์ด 17 ม.ค. 67 บรรจุวาระ “เลือกเลขาธิการ กสทช.” เป็นวาระพิเศษวาระเดียว ขณะที่วันนี้ (10 ม.ค. 67) บอร์ดเห็นชอบสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของทรู-ดีแทค


วันนี้ (10 มกราคม 2567) กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งแรกของปี มีการพิจารณาวาระการประชุมทั้งสิ้น 120 วาระ แบ่งเป็น เรื่องเพื่อทราบ 30 วาระ เรื่องค้างพิจารณา 35 วาระ เรื่องพิจารณา 51 วาระ และเรื่องอื่นๆ 4 วาระ โดยมีการรับรองรายงานการประชุม 2 ครั้ง

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กสทช.) มอบหมายให้พลเอกสิทธิชัย มากกุญชร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. เปิดเผยผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2567 ว่า ในที่ประชุมประธาน กสทช. ได้แจ้งนัดกรรมการขอประชุม กสทช. อีกครั้งในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยขอบรรจุวาระการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เป็นวาระพิเศษวาระเดียว

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ในช่วงเวลา 1 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2566 และรับทราบการสิ้นผลของสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจระหว่าง TUC กับ DTN เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

นอกจากนี้ได้เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมต่อไปได้