กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับโครงการฯ ถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับโครงการ 1-29 มิถุนายนนี้ เฟ้นหาผู้ผลิตสื่อฯ ร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังสร้างนิเวศสื่อที่ดีในสังคมไทยในกรอบวงเงิน 400 ล้านบาท

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนฯ มีแนวทางการให้ทุนสนับสนุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grant) มีวงเงิน 240 ล้านบาท (ปีที่แล้ว 100 ล้านบาท)
  2. ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) มีวงเงิน 160 ล้านบาท

การให้ทุนในครั้งนี้ จะเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มุ่งส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการผลิตสื่อ เน้นไปที่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป การรู้เท่าทันสื่อ การเฝ้าระวัง เน้นกระบวนการหรือกลไกในการทำงาน ส่วนการวิจัยองค์ความรู้ เน้นการวิจัยการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

การเปิดให้ทุนในครั้งนี้ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายนนี้ เพื่อรับข้อเสนอต่างๆ และจะพยายามพิจารณา กลั่นกรอง ให้ได้โครงการหรือกิจกรรมที่ดีที่สุด ที่จะตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์กองทุน ในการขับเคลื่อนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยให้มากขึ้น เกิดกระบวนการ การทำงานเพื่อนำไปสู่นิเวศสื่อที่ดี ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการให้ทุนฯ กองทุนฯจะดำเนินการ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการและกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ที่เว็บไซต์ของกองทุนฯ (www.thaimediafund.or.th) ช่องทางเดียว หลังจากเปิดให้ทุนหนึ่งเดือน กระบวนการในการพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงประมาณสองเดือน และสามารถที่จะให้ทุนได้ภายในปีงบประมาณนี้ โครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนเข้ามา จะเป็นโครงการที่มีระยะการเวลาดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กองทุนฯ ได้ปรับในเรื่องของข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ รวมทั้งสัญญาในการให้ทุน จะยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับทุนมากยิ่งขึ้น เพราะเราถือว่าผู้รับทุนเป็นภาคีเป็นกัลยาณมิตรที่จะมาร่วมขับเคลื่อนงานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเช่นเรื่องลิขสิทธิ์ จากเดิมกำหนดไว้ว่าลิขสิทธิ์เป็นของกองทุนทั้งหมด การจะนำไปเผยแพร่ต้องมาขออนุญาตก่อน แต่ในปีนี้ได้มีการปรับใหม่ จะเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้รับทุนกับกองทุนฯ ส่วนการนำไปการเผยแพร่ในเรื่องที่เป็นสาธารณประโยชน์ การศึกษา การกุศล ไม่ต้องมาขออนุญาต สามารถที่จะเผยแพร่ได้ แต่หากเป็นในเชิงพาณิชย์ ต้องมาขออนุญาตก่อน เพราะกองทุนฯจะเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อสำนักงานกองทุนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Online สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2273 0116-8 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.thaimediafund.or.th และ https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/

https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/photos/a.440980789409958.1073741832.440922192749151/965483770292988/?type=3