กสทช. ให้ ททบ.5 เปลี่ยนเลขช่องจากเลข 1 มาเป็นหมายเลข 5 แล้ว

กสทช. อนุมัติให้ช่อง ททบ.5 เปลี่ยนหมายเลขช่องบนทีวีดิจิทัล จากหมายเลข 1 มาเป็นหมายเลข 5 แล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. เปิดเผยรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ กสทช. โดยในระเบียบวาระหนึ่งได้มีการขอปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งมติที่ประชุม กสทช. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องรายการบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จากแนวทางเดิมตามมติ กสท. ครั้งที่ 2/2556 โดยปรับเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของช่องรายการหมายเลข 1 เป็นช่องรายการสําหรับกิจการบริการ สาธารณะประเภทที่ 1 วัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และช่องรายการหมายเลข 5 เป็นช่อง รายการสําหรับผู้ประกอบกิจการรายเดิมในระบบแอนะล็อก

2. อนุญาตให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องรายการ จากหมายเลข 1 เป็นหมายเลข 5 นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ซึ่งนั่นก็คือวันที่ 11 สิงหาคม 2564

3. เห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์และมาตรการเยียวยา การปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จากหมายเลข 1 เป็นหมายเลข 5

ส่วนคณะกรรมการ กสทช. ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ, พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์, พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ, รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์, ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์, นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที่เลขานุการ

ที่มา: www.nbtc.go.th ()

น่าจับตาว่าการเปลี่ยนหมายเลขช่องบนทีวีดิจิทัลของ ททบ.5 ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ชมกดมาดู ททบ.5 มากขึ้นหรือไม่ ต้องติดตามครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้เรตติ้งช่อง 5 อยู่ท้ายตารางมาอย่างยาวนาน