‘รศ. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์’ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.ใหญ่ อสมท

วันนี้ (1 กันยายน 2564) รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ

โดยได้ร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บมจ.อสมท เพื่อมอบนโยบายแผนการดำเนินงาน โดยชูวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ

  1. การพัฒนาธุรกิจเดิม ที่ทาง อสมท มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดความยั่งยืน และเตรียมพร้อมรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  2. การสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้เกิดการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
  3. การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกหลักสำคัญที่จะทำให้ 2 ข้อข้างต้นที่กล่าวมาเกิดขึ้น

รศ. เกษมศานต์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น

  • รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) นิด้า
  • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและฝ่ายบริหาร นิด้า
  • ฯลฯ

รศ. เกษมศานต์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงศักยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดรับกับพันธกิจและแผนการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน