DemAll เปิดตัวรับวันเสรีภาพสื่อโลก ย้ำหยุดข่มขู่คุกคามผู้เห็นต่างกับรัฐบาล

3 พฤษภาคม 2564 – สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย (DemAll) รวมตัวบุคคลผู้ทำงานด้านการเขียน ศิลปวัฒนธรรม งานข่าว งานสร้างสรรค์ และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง เปิดตัวรับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (3 พฤษภาคม) ยื่นข้อร้องแรก ปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมด และหยุดข่มขู่คุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับรัฐบาล

โดยได้มีการแถลงข่าวเมื่อเวลา 15.00 น. ผ่านทาง Facebook Live : DemAll เพื่อเปิดตัว ‘สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย’ (DemAll) พร้อมกับเปิดเผยแถลงการณ์สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้


แถลงการณ์สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองสั่งสมข้ามทศวรรษ กระทั่งมาถึงวันที่รัฐและสถาบันหลักของประเทศแสดงท่าทีชัดเจนว่า จงใจเลือกปฏิบัติคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับอำนาจรัฐ โดยบิดเบือนทุกหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ ภายใต้สถานการณ์ต่อเนื่องยาวนานดังกล่าว องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสียงแสดงจุดยืน หลักการ และความคิดเห็น กลับวางตัวเงียบเฉย

ในนามของกลุ่มบุคคลผู้ทำงานด้านการเขียน ศิลปวัฒนธรรม งานข่าว งานสร้างสรรค์ และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง เราจึงรวมตัวก่อตั้ง สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นดังนี้

หนึ่ง เพื่อใช้วิชาชีพร่วมผลักดันกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับหลักอารยะสากลให้คุณค่าหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นอยู่เหนือกฎหมาย

สอง เพื่อยืนยันว่าอาชีพด้านการเขียน ศิลปวัฒนธรรม งานข่าว งานสร้างสรรค์และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง เป็นวิชาชีพจำเป็นต้องทำงานภายใต้บรรยากาศสังคมที่มีเสรีภาพ ทั้งนี้เพราะเสรีภาพเท่านั้นที่จะเปิดประตูให้เกิดผลงานความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

สาม เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันอย่างกว้างขวางและแข็งแรงในวิชาชีพ สนับสนุนช่วยเหลือและปกป้องความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนง จากการลิดรอนคุกคามของทั้งรัฐและทุน ทั้งด้านสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อำนาจรัฐเลือกใช้มาตรการเดินหน้าจับกุมคุมขังประชาชน ในคดีการชุมนุมแสดงออกทางการเมือง โดยใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 อันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีปัญหาในตัวมันเอง เนื่องจากขัดแย้งกับหลักสิทธิพื้นฐานที่ทั่วโลกยอมรับเกือบทุกข้อ อีกทั้งยังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งขัดกับหลักพื้นฐานสำคัญในการดำเนินคดีทางอาญาที่ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ยังไม่ต้องกล่าวว่า บทลงทัณฑ์ขั้นริบอิสรภาพนี้ เพียงเพราะจำเลยเอ่ยพูดต่อหน้าสาธารณะให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

เราขอยืนยันว่า กฎหมายและหลักนิติรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาข้อตกลงเพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย หากกฎหมายและหลักนิติรัฐไม่ถูกบังคับใช้อย่างยุติธรรมเสมอหน้า แต่กลับสำแดงท่าทีคุกคามข่มเหงประชาชน นั่นยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งปะทุรุนแรง

ในนามสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย ข้อเรียกร้องแรกของเราคือ จงปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมด และหยุดข่มขู่คุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับรัฐบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

ด้วยความเชื่อมั่นในหลักสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และประชาธิปไตย


อ่านรายชื่อสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ได้ที่ Facebook : DemAll ส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย” (DemAll) สามารถลงชื่อได้ทาง https://bit.ly/3gXCnr6