เผยแคนดิเดต “กรรมการ กสทช.” ทั้ง 14 คนแล้ว เตรียมส่งวุฒิสภาคัดเลือกต่อ

คณะกรรมการสรรหาฯ เผยรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. 14 คน พบ “ศ.ดร. พิรงรอง” นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ติดโผด้านกิจการโทรทัศน์ ขณะที่ “อดีต ผบ.ทอ.” ติดแคนดิเดตด้านกิจการกระจายเสียง ส่วน “ผศ.ดร. ภักดี” รองเลขาฯ กสทช. ลุ้นเข้าชิงกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์


ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2. ด้านกิจการโทรทัศน์ 3. ด้านกิจการโทรคมนาคม 4. ด้านวิศวกรรม 5. ด้านกฏหมาย 6. ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 นั้น

ล่าสุด นายนภดล เทพพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กสทช. ระบุว่า คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 ที่จะเป็นกรรมการ กสทช. ให้ได้จำนวน 2 เท่าของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้าน นั่นคือรายชื่อ 14 คนแล้ว โดยเลขาธิการวุฒิสภา จะจัดทำรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกและเสนอบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภา ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คัดเลือกเสร็จ โดยมีรายชื่อตามบัญชีในแต่ละด้าน รวม 7 ด้าน ดังนี้

1.ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 2 คน คือ (1) นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย และ (2) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (อดีต ผบ.ทอ.)

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 คน คือ (1) ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (2) นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 คน คือ (1) รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ (2) นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม (อดีต CEO CAT Telecom)

4.ด้านวิศวกรรม จำนวน 2 คน คือ (1) นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ (2) นายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.ด้านกฏหมาย จำนวน 2 คน คือ (1) นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ และ (2) ร้อยโท ดร. ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

6.ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ (2) ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 2 คน คือ (1) พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ (2) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำรายชื่อดังกล่าว เสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไป

ที่มา: เว็บไซต์ senate.go.th และ Facebook วุฒิสภา


ย้อนดู ใครเป็นใคร ในรอบคัดเลือก กรรมการ กสทช. 80 คน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ เผยบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในแต่ละด้านรวม 7 ด้าน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ด้านกิจการกระจายเสียง มีจำนวน 7 คน

 1. นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อายุ 65 ปี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย
 2. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อายุ 61 ปี อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม กองทัพบก
 3. พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ อายุ 59 ปี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพเรือ
 4. นายพัชระ สารพิมพา อายุ 55 ปี สื่อมวลชนอิสระ
 5. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อายุ 60 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
 6. พลตรี อุชุกร ทรงวรัชญ์ อายุ 59 ปี เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
 7. พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์ อายุ 48 ปี รองผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

ด้านกิจการโทรทัศน์ มีจำนวน 8 คน

 1. นางสาวจินตนันนท์ ชญาตร์ ศุภมิตร อายุ 54 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 2. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อายุ 57 ปี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 3. พลตรี วิเศษ เจริญสุข อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
 4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อายุ 56 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการ
 5. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. พลเอก นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อายุ 62 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกฎเกล้า
 7. นายณภัทร วินิจฉัยกุล อายุ 65 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง
 8. พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ด้านกิจการโทรคมนาคม มีจำนวน 11 คน

 1. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการ กสทช.
 2. นายพรชัย เสมแจ้ง อายุ 45 ปี อดีตนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. นายประเสริฐ อภิปุญญา อายุ 57 ปี อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และอดีตรองเลขาธิการ กสทช.
 4. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อายุ 65 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 5. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ 54 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร อายุ 58 ปี อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 7. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อายุ 60 ปี อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 8. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 9. พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร
 10. พลเอก มโน นุชเกษม อายุ 56 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 11. พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ อายุ 50 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.

ด้านวิศวกรรม มีจำนวน 12 คน

 1. นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อายุ 53 ปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 2. นายชัยยงค์ พัวพงศกร อายุ 62 ปี ที่ปรึกษาด้านระบบ smart grid บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 3. นายอานนท์ ทับเที่ยง อายุ 58 ปี ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง)
 4. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ อายุ 48 ปี ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 5. พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ อายุ 66 ปี อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 6. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 7. พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง อายุ 66 ปี อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 8. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช.
 9. นายนิมิตร หงส์ยิ้ม อายุ 54 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยดรากอนอินเตรอ์กรุ๊ป จำกัด
 10. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อายุ 56 ปี ที่ปรึกษานายธวัชชัย จิตรภาษนนท์ กรรมการ กสทช.
 11. พันเอก อนุรัตน์ อินกัน อายุ 53 ปี อดีตรองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก
 12. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ด้านกฏหมาย มีจำนวน 14 คน

 1. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อายุ 51 ปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 2. นายจิตรนรา นวรัตน์ อายุ 65 ปี อดีตผู้ตรวจการอัยการ
 3. นายกฤษดา โรจนสุวรรณ อายุ 60 ปี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด
 4. ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ อายุ 46 ปี ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 5. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา อายุ 58 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 6. พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง อายุ 65 ปี อดีตจเรตำรวจ
 7. พลโท ดร. พิเชษฐ คงศรี อายุ 60 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม
 8. พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ อายุ 68 ปี ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก
 9. พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 59 ปี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 10. นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อายุ 58 ปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 11. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อายุ 57 ปี รองอธิบดีอัยการ
 12. นายประพันธุ์ คูณมี อายุ 66 ปี ประธานบริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อายุ 51 ปี รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. ดร. วิเชียร รุจิธำรงกุล อายุ 59 ปี กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านเศรษฐศาสตร์ มีจำนวน 7 คน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 2. นายอารยะ ปรีชาเมตตา อายุ 61 ปี ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. นายณรงค์ เขียดเดช อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร อายุ 44 ปี อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร. ดนุวศิน เจริญ อายุ 43 ปี รองศาสตราจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 58 ปี เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 7. นางสาวชวนชม กิจพันธ์ อายุ 60 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีจำนวน 21 คน

 1. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ อายุ 44 ปี ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.
 2. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อายุ 48 ปี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
 3. พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร อายุ 57 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
 4. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช อายุ 64 ปี กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม / สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 5. พลโท ดร. พร ภิเษก อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 6. ดร. วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อายุ 60 ปี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. / ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 7. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ อายุ 61 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 8. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 60 ปี รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ดร. เสกสรรณ ประเสริฐ อายุ 56 ปี ประธานมูลนิธิเบาะแส / ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน มหาวิทยาลัยเกริก
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค อายุ 60 ปี อดีตรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. ดร. ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล อายุ 66 ปี นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน
 12. นายสยาม นิลวัฒน์ อายุ 48 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
 13. นายทวีศักดิ์ บุตรตัน อายุ 61 ปี นักเขียนคอลัมน์สิ่งแวดล้อม
 14. นายสมณ์ พรหมรส อายุ 61 ปี ปฎิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
 15. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา อายุ 57 ปี อดีตรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 16. พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป อายุ 55 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย / อดีตรองเจ้ากรมข่าวทหาร
 17. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อายุ 48 ปี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.
 18. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อายุ 64 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 20. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค
 21. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.