กสทช.เปิดรับฟังความเห็นต่อหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่น 700 MHz หมดเขต 4 มี.ค.62

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ กสทช.ขึ้นข้อความเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหลักเกณฑ์ เรียกคืนคลื่น 700 MHz แล้ว โดยเปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 4 มี.ค. 62 นี้

วันที่ 18 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ กสทช.ขึ้นข้อความเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหลักเกณฑ์ เรียกคืนคลื่น 700 MHz แล้ว โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ในกิจการโทรคมนาคม และมาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว

และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำหลักการดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อประกอบการจัดทำร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านตัวเอกสาร ร่างประกาศหลักเกณฑ์เรียกคืน 700 MHz ของ กสทช. และร่างประกาศแผนความถี่วิทยุ IMT ย่าน 700 MHz
แบบเต็มๆ ได้ที่ เว็บไซต์ กสทช.

ช่องทางที่สามารถการนำส่งเอกสารได้ มีดังนี้

  1. นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่นี้ “สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์) 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ” และวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz”
  2. ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ วันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
  3. ทางอีเมล public.hearing2018@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz”
  4. ทางโทรสาร หมายเลข 0-2278-5202

โดยมีระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 – 4 มีนาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.2) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-7600 ต่อ 5167, 5169, 5161

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.