ทีวีสิงคโปร์: ทีวีแห่งสังคมพหุวัฒนธรรม

สิงคโปร์เป็น city-state ที่รวมคนหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จึงมีภาษาที่ประชาชนใช้กันถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ เมื่อเป็นเช่นนี้ “ทีวี” เองก็ต้องผลิตข่าวและรายการให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคมได้

Tatthep Deesukon

30/08/2560