กสทช. เห็นชอบร่าง “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

yarmfaojor

14/06/2566