BBC Three จะกลับมาบนจอทีวีอีกครั้ง ในช่วงมกราคม 2565

BBC เตรียมนำช่อง BBC Three กลับมาออกอากาศผ่านระบบทีวีดิจิทัลในช่วงมกราคม 2565 ระบุคอนเทนต์ของช่อง จะต้องถูกเผยแพร่ออกไปให้ได้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้

Jenpasit Puprasert

04/03/2564