GB News ช่องฝ่ายขวาใน UK เตรียมเริ่มออนแอร์ 13 มิ.ย. 64 นี้

จับตาให้ดี! GB News ช่องน้องใหม่ใน UK ที่จะเริ่มออนแอร์ 13 มิถุนายน 2564 นี้ ขณะที่สื่อใน UK คาดการณ์ว่าช่องนี้จะเป็นสื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยม และอาจจะมีโมเดลใกล้เคียงกับช่อง Fox News ในสหรัฐฯ

yarmfaojor

06/06/2564

BBC Three จะกลับมาบนจอทีวีอีกครั้ง ในช่วงมกราคม 2565

BBC เตรียมนำช่อง BBC Three กลับมาออกอากาศผ่านระบบทีวีดิจิทัลในช่วงมกราคม 2565 ระบุคอนเทนต์ของช่อง จะต้องถูกเผยแพร่ออกไปให้ได้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้

Jenpasit Puprasert

04/03/2564