ครม. อนุมัติย้าย ‘ไก่อู’ นั่งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เต็มตัวแล้ว

ปล่อยให้นั่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มานาน ในที่สุด ครม. โอนย้ายให้ ‘ไก่อู่’ หรือ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด จาก “ข้าราชการทหาร” มาเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด | Photo: thaigov.go.th

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนเรียบร้อยแล้ว และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะราย เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสำนักงาน ก.พ. แล้ว

ซึ่ง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ได้ผ่านการประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ก่อนหน้านี้ พลโท สรรเสริญได้นั่งรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จากคำสั่ง คสช. 59/2559 โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้มีลักษณะสอดคล้องกันระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการบริหารแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูป”