NBT ยืมช่องทีวีดิจิทัลหมายเลข 11 เทสออนแอร์ทีวีภูมิภาค 1 พ.ย. 61

ยามเฝ้าจอรายงานพิเศษ ติดตามสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ NBT ได้รับอนุญาตให้ทดสอบการออกทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาคผ่านช่องหมายเลข 11 เป็นเวลา 6 เดือน โดยทาง NBT ระบุว่าจะเริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้

กสทช. ไฟเขียว NBT เทสทีวีภูมิภาคบนช่องหมายเลข 11 ได้ 6 เดือน

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กสทช. ได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที่ 5.1.47 เรื่อง การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

Photo: Click NLA

ซึ่งสาระสำคัญก็คือ การอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้ความถี่สําหรับสถานีวิทยุคมนาคมจํานวน 39 สถานี สําหรับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) ซึ่งให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสําหรับการทดสอบเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต

ส่วนเลขช่องทีวีดิจิทัลระดับภูมิภาคที่ใช้ทดสอบจะเป็นทีวีดิจิทัลหมายเลขลําดับการให้บริการหมายเลข 11

การดำเนินของกรมประชาสัมพันธ์หลังจากนี้แบบคร่าวๆ ได้แก่

  1. ให้จัดส่งรายงานผลการทดสอบโดยละเอียดให้สํานักงาน กสทช. ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด และประกาศหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ข้อกําหนดทางเทคนิคและเครื่องวิทยุคมนาคมที่นํามาใช้ ต้องเป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด รวมถึงต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องจาก กสทช.
  3. ค่าธรรมเนียมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว

“ในระหว่างการทดลองหรือทดสอบ หากการใช้คลื่นความถี่เกิดการรบกวนข่ายสื่อสารอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว กรมประชาสัมพันธ์จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเร็วหรือระงับการใช้งานทันที” มติที่ประชุม ระบุ

ชื่อช่องต่างไปตามการแบ่งเขตของกรมประชาสัมพันธ์

NBT ภูมิภาคทางช่องหมายเลข 11 นี้ จะเป็นการผลิตรายการโดยสำนักงาน NBT ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำเสนอข่าวสารและสาระความรู้ที่ ‘เจาะจงท้องถิ่น’ มากขึ้น โดยจะแบ่งการออกอากาศเป็น 4 ภูมิภาค

  1. NBT-North หรือ NBT ภาคเหนือ – จะออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคเหนือ และจังหวัดลพบุรี โดยมีศูนย์การออกอากาศอยู่ที่เชียงใหม่ และพิษณุโลก
  2. NBT-Northeast หรือ NBT ภาคอีสาน – จะออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมด โดยมีศูนย์การออกอากาศอยู่ที่ขอนแก่น และอุบลราชธานี
  3. NBT-Central หรือ NBT ภาคกลาง – จะออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีศูนย์การออกอากาศอยู่ที่กาญจนบุรี และจันทบุรี
  4. NBT-South หรือ NBT ภาคใต้ – จะออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมด โดยมีศูนย์การออกอากาศอยู่ที่สุราษฎร์ธานี และสงขลา

NBT ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ใน Facebook มีความเคลื่อนไหวแล้ว

ในตอนแรกยามเฝ้าจอได้รับข้อมูลมาว่า NBT จะทดลองออกอากาศทีวีภูมิภาคบนทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข 11 ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นวันแรก แต่ต่อมาก็มีการอัพเดทว่าจะเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันแรกแทน

นอกจากนี้ Facebook Page ของ NBT ในแต่ภูมิภาค ต่างเริ่มมีการลงสปอทโมรโมททั้งภาพและวีดีโอแล้ว

https://www.facebook.com/NewsNBTUBON/photos/a.177661012367019/1411495902316851/?type=3
https://www.facebook.com/178370486405098/videos/544916612585712/
https://www.facebook.com/NBTSuratthani/posts/2156922414359745
https://www.facebook.com/NbtChan/posts/1928238133933389
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=182243826017764&id=178370486405098

ผู้ชมสามารถรับชม ‘NBT ภูมิภาค’ ได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินที่ช่องหมายเลข 11 (ผ่าน PRD MUX) โดยจะได้รับชมสัญญาณจาก NBT ภูมิภาคใดนั้น ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่อาศัยอยู่

ความเห็นจากทีมยามเฝ้าจอ

ทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข 11 นั้น ความจริงแล้วเป็นช่องที่ต้องถูกจัดสรรให้เป็นทีวีสาธารณะในระดับชาติ (ช่อง 1-12) ไม่ใช่ช่องสำหรับทีวีภูมิภาค/ท้องถิ่นตามแผนแม่บทของ กสทช. (ซึ่งต้องอยู่ที่ช่อง 37-48) ดังนั้นการออกอากาศของ NBT ภูมิภาคในช่วงนี้จึงอยู่ในสถานะ ‘ทดลองออกอากาศ’ เป็นเวลา 6 เดือน

ซึ่งยามเฝ้าจอคาดว่า หลังจากพ้น 6 เดือนไปแล้ว กสทช. น่าจะพิจารณาให้ออกอากาศต่อไปได้อีก จนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการจัดสรรทีวีสาธารณะช่องที่เหลือ (ช่อง 4-9 , 11-12) และช่องทีวีภูมิภาค (ช่อง 37-48) ออกมา

ส่วนช่องหมายเลข 11 บนระบบดาวเทียมและระบบอื่นๆ นั้น ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้รับชมสัญญาณจากภูมิภาคใด แต่ #ยามเฝ้าจอ คาดว่าอาจจะดึงสัญญาณของ NBT-Central ไปใช้ (รอติดตามชมกันอีกครั้ง 1 พฤศจิกายนนี้)

มารอดูกันครับว่า NBT จะปลุกปั้นทีวีภูมิภาคของไทยให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาได้มาก-น้อยแค่ไหน…

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.