กสทช. เห็นชอบร่าง “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม


วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยร่างประกาศฉบับนี้

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงจากประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2549 โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมให้สามารถดำเนินการไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคมและเพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อันจะเป็นการรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมของธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการประชาชน โดยร่างประกาศดังกล่าว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศ มุ่งเน้นที่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามสัญญาให้บริการ ส่วนการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับความยินยอม (consent) จากผู้ใช้บริการ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สิทธิของผู้ใช้บริการ เช่น สิทธิในการขอตรวจดู ขอเข้าถึง ขอสำเนารับรองถูกต้อง สิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการร้องเรียน และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต เช่น การจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Data security) ทั้งทางด้านเทคนิค (Technical measures) และการจัดการภายในองค์กร (Physical measures) การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ประธาน กสทช. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการใช้งานทางด้านธุรกิจ และติดต่อสื่อสารถึงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประชาชนจะมีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม