ThaiPBS พบผู้ผลิตรายการสัญญาจ้าง 1 คน ติดเชื้อโควิด-19

สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS พบผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 1 คน เมื่อ 6 เมษายน 2564 พบติดจากผู้ป่วยรายก่อนหน้าที่ได้รับการยืนยันเมื่อ 2 เมษายน 2564 ล่าสุดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และให้พนักงานบางส่วน Work from home ถึง 20 เมษายน 2564


เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อํานวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ได้ลงนามในประกาศองค์การฯ เรื่อง พบผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างติดเชื้อโรคโควิด-19 จํานวน 1 คน โดยเนื้อหาในประกาศมีดังนี้


ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รับรายงานจากผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างของ ส.ส.ท. จํานวน 1 ราย ว่าได้รับคํายืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโรคโควิด 19 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับคํายืนยันก่อนหน้านี้ว่าติดเชื้อโรคเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยตลอดช่วงเวลาหลังสัมผัสจนกระทั่งตรวจพบไม่มีอาการ ป่วยแต่อย่างใด จึงได้แจ้งยืนยันสถานที่และเวลาที่เข้ามาและอยู่ใน ส.ส.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้

 • เวลา 15.30 น. บริเวณภายในห้องสมุด
 • เวลา 16.30 น. บริเวณชั้น 4 อาคาร A ฝั่งห้องรองผู้อํานวยการ ส.ส.ท.
 • เวลา 18.30 น. ห้องออกกําลังกาย fitness

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและป้องกันความเสี่ยงที่จะติดต่อไปยังพนักงานอื่นและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จึงได้กําหนดมาตรการและจัดให้มีการดําเนินการ ดังนี้

 1. จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน ส.ส.ท. ทุกอาคาร ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 4.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564
 2. จัดให้มีการเช็ดทําความสะอาดโต๊ะทํางาน เครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน ทั้งหมดอย่างละเอียด (Deep Cleaning) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้
 • บริเวณพื้นชั้น 4 ฝั่งห้องรองผู้อํานวยการ ส.ส.ท.
 • บริเวณชั้น 3 ฝั่งสํานักวิศวกรรมและสํานักบริหาร
 • บริเวณห้องสมุดทั้งหมด
 • บริเวณห้องออกกําลังกาย Fitness
 1. ให้พนักงานที่ทํางานบริเวณพื้นที่ชั้น 4 ฝั่งห้อง รองผู้อํานวยการ ส.ส.ท. และชั้น 3 สํานักวิศวกรรม สํานักบริหาร หยุดงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เว้นแต่ผู้ที่มีภาระรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่จะต้องพบ เพื่อรับส่งมอบงานหรือเอกสาร แต่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและให้เดินทางกลับบ้าน ได้ทันทีที่งานในความรับผิดชอบเสร็จสิ้น
 2. ให้พนักงานที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้โดยติดต่อที่ สํานักทรัพยากรมนุษย์
 3. ให้พนักงานที่สัมผัสผู้สัมผัสกับผู้ป่วยกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ภายใต้การควบคุมดูแล อนุญาตของผู้อํานวยการสํานัก แล้วรายงานให้สํานักทรัพยากรมนุษย์ทราบ
 4. ขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใน ส.ส.ท. พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการจัด กิจกรรมที่จะจัดขึ้นหลังจากประกาศนี้ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 5. จัดวางมาตรการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ หมุนเวียนกันไปตลอดทั่วทั้งพื้นที่หลังเวลา 18.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 6. ประสานกับสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้เข้ามาประเมินความเสี่ยงและให้ คําแนะนํารวมถึงให้บริการตรวจคัดกรองโรคหากมีความจําเป็น
 7. พนักงานที่มีอาการป่วย มีไข้สูง หรือสงสัยให้ขออนุมัติ ผู้อํานวยการสํานักต้นสังกัด เพื่อเฝ้าสังเกต อาการและทํางานที่บ้าน (Work form Home) ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

ส.ส.ท. ขอให้ความมั่นใจว่า ส.ส.ท. ได้ยกระดับการกํากับดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของ พนักงานและผู้มาติดต่อขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ จึงขอให้พนักงาน ส.ส.ท. และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด


ล่าสุดวันนี้ (7 เมษายน 2564) ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าว ThaiPBS ได้เผยแพร่ภาพเอกสาร ประกาศองค์การฯ เรื่อง พบผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างติดเชื้อโรคโควิด-19 จํานวน 1 คน ฉบับที่ 2

โดยสาระสำคัญจากประกาศดังกล่าวระบุว่า

 • ผู้ป่วยมีอาการไข้เล็กน้อย กินยาแล้วไข้อยู่ในระดับปกติ ไม่อาการแทรกซ้อน
 • พบพนักงานผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดมาก 2 คน โดยได้ส่งตรวจแล้ว คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 8 เมษายน 2563
 • เตรียมดำเนินการขยายการเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตามคำแนะนำของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์สาธารณสุขที่ 53 ทุ่งสองห้อง
 • ให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก พิจารณาให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือ Work from home ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 เมษายน 2564 แต่ไม่กระทบกับระบบการออกอากาศทั้งระบบ

ส่วนเนื้อหาเต็มๆ ของประกาศองค์การฯ ฉบับที่ 2 เนื้อหามีดังนี้